കമ്പനിയെക്കുറിച്ച്

Oneplus വിൻഡോകളുടെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ബ്രാൻഡാണ് എന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ മികച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ജനലുകളും വാതിലുകളും നിർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല, വ്യവസായത്തെ നയിക്കാൻ സുരക്ഷിതത്വത്തിലും പുതുമയിലും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.2008-ൽ, ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇന്റലിജന്റ് വിൻഡോകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും ഗവേഷണത്തിലും വികസനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിലധികം പേറ്റന്റുകൾ ഉണ്ട് കൂടാതെ നാഷണൽ ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ക്രെഡിറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  • ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്-
  • te1